De Gezonde

Vrije School

Waarom deze website?

In oktober 2022 zijn wij deze gestart, om de zorgen die er zijn in kaart te brengen en duidelijk te krijgen waar de problemen vandaan komen bij ons op de Vrije School Den Haag aan de Abbenbroekweg, want de signalen waren niet goed. De berg aan klachten die vervolgens binnen kwamen, zijn anoniem in een dossier verwerkt en teruggebracht tot 7 thema's, te lezen op deze site.

Uit de verklaringen van ouders en leerkrachten blijkt voornamelijk dat het handelen van interim Marjolein Triest de oorzaak is voor de onrust en ontevredenheid, terwijl de bestuurder toekijkt of conflicten mede veroorzaakt. De gevolgen van de onkundige communicatie van deze interim en de onveilige omgeving die ontstond onder haar bewind zullen helaas nog lang voelbaar zijn, ook omdat de interim en de bestuurder dit niet erkennen en zich niet open kunnen stellen voor verbeteringen. De klachten zijn tot op de dag van vandaag nog steeds niet opgepakt, niet door de schoolleiding, niet door de bestuurder, niet door de Raad van Toezicht en niet door de MR.

Voorlopig laatste update - november 2023

Afgelopen maand is ons gevraagd hoe wij als werkgroep naar het komende jaar kijken en wat dit betekent voor het in de lucht houden van deze website. In onze laatste e-mail aan de MR hebben wij dit verwoord, lees dit bericht hier.

De werkgroep is tot op de dag van vandaag nog steeds niet uitgenodigd door de school voor een gesprek. Er is dus nog steeds niet naar ons geluisterd en daarmee ook niet naar alle ouders die de petitie hebben getekend. Het is helaas te laat en de school is weer terug bij af. Inmiddels zijn meer dan 80 kinderen van school gehaald. Wij hebben ons best gedaan het tij te keren, ook al is de wijze waarop wellicht niet gangbaar, maar dit is ontstaan uit wanhoop onder veel ouders.


Wat betreft het aanhouden van de website. Aangezien de bestuurder er nog steeds zit en geen verantwoordelijkheid neemt, zien wij geen reden de website of werkgroep op te heffen. De informatie is nog steeds relevant.

Wij zien een school die vanuit angst handelt in plaats van vertrouwen en liefde. Wij wensen de school een cultuuromslag waarbij het vertrouwen tussen de ouders en de school kan worden hersteld. Wij wensen de nieuwe schoolleider daar veel succes mee.


Update juli 2023

De MR heeft via een brief laten weten, geen onderzoek naar de Interim aan te vragen bij de Raad van Toezicht. Zij zien daar geen reden toe. De klachten die wij hebben aangedragen met de vele signalen over de staat van de school, zijn volgens de MR niet te verifiëren. Algemene ontwikkelingen, zoals inmiddels 75+ kinderen die van school zijn gehaald en de uitstroom van leerkrachten, wordt inhoudelijk niet op ingegaan en er lijkt ook geen nieuwsgierigheid hiernaar. Er wordt aangegeven dat ze vooral naar de toekomst willen kijken.

Update juni 2023

Evaluatie 'Zinus' door interim is manipulatief

Tot 27 juni hadden de ouders de mogelijkheid gehad om via digitaal formulier aan te geven 'wat er goed gaat en waar ontwikkeling nodig is'. Helaas krijg je als ouder alleen de mogelijkheid om uitspraken aan te vinken. Deze uitspraken zijn enkel positief (!). Wij verbazen ons steeds weer over de doorzichtige wegen die deze interim bewandelt om zichzelf in ene positief daglicht te zetten, om de zorgen die er zijn niet aan te hoeven kijken.

Wij zijn voor een onafhankelijk onderzoek, dit verzoek hebben wij bij de MR ingediend. Wij hopen nog steeds dat zij in actie komen. De leerlingen op deze school lopen dermate terug dat een financieel ongezonde situatie is ontstaat. De klassen hebben op dit moment 20 tot 25 kinderen.

Update juni 2023

Bestuurder en Interim op vingers getikt

Afgelopen 14 juni heeft de bestuurder Artho Jansen in een brief aan alle ouders van de school aangegeven toch in gesprek te gaan met 'betreffende ouders'. Dit volgt op een uitkomst van de Landelijke Klachtencommissie aan de hand van een ingediende klacht van 2 ouders van onze werkgroep (niet namens onze werkgroep) aan de hand van gebeurtenissen rondom een van de kleuterklassen, die ook veel onderwerpen van deze site raken. 

De commissie stelt vast dat 'het een gemiste kans (en kwalijk) is dat de bestuurder klagers niet heeft uitgenodigd voor een gesprek'. De commissie beoordeelt vrijwel de gehele klacht gegrond, namelijk:

 • Het ontbreken van duidelijke communicatie vanuit de zijde van de schoolleiding
 • De communicatie van de interim directeur als zeer zakelijk en defensief
 • De school een nieuwe koers heeft bepaald, maar de ouders daarin onvoldoende heeft meegenomen en bij aanvang een 'autoritaire wijze' van communiceren heeft gebruikt
 • De ouders zijn niet serieus genomen


Desalniettemin zijn wij blij dat er alsnog een gesprek volgt met deze ouders, ook al is het kwaad al geschied, want wij zijn ons bewust van de ongewenste druk die deze website heeft op de school. Wij hopen dat de bestuurde en de Interim ook de moed heeft om het gesprek aan te gaan met de werkgroep en daarmee gehoor te geven aan alle klachten. Wij zijn een klacht bij de GCBO aan het voorbereiden, die veelomvattend zal zijn.

Update mei 2023

MR wilt toch naar jullie luisteren

Yeaaah, de MR heeft eindelijk besloten ons toch te horen als werkgroep. Wij vragen de MR al sinds oktober 2022 om actie. Wij hebben meerdere malen aangedrongen op een gesprek, maar die werd steeds afgehouden door de MR als geheel. De afspraak staat gepland op 15 juni met 2 leden van de MR. Op 21 juni zullen zij tijdens de MR vergadering hierover een terugkoppeling geven.

Wij hebben 8 punten aangegeven:
- Bewust maken van de klachten van deze site, maar vooral wijzen op gevolgen, waar wij als werkgroep zo lang voor hebben gewaarschuwd en werkelijkheid is geworden
- Deze werkgroep heeft enkel in kaart gebracht, wat er al leefde binnen de school
- Deze Interim heeft bij haar vorige opdracht dezelfde ellende aangericht
- Kernwaarden van de school zijn in het gedrang
- Onze zorgen gaan niet over het inspectierapport, wij zijn voor bepaalde veranderingen
- Vertrouwensbreuk tussen school en ouders dient hersteld te worden
- Klacht van 2 ouders gegrond verklaart, brede kritiek over communicatie zijn door Landelijke Klachtencommissie erkent!

Wij hebben de MR gevraag om een onafhankelijk onderzoek naar het handelen van de Interim en bestuurder in te schakelen. De MR kan de Raad van Toezicht hier om vragen.

Februari 2023

We slaan een nieuwe weg in: Marjolein Triest vertrekt 

Wij zijn opgelucht dat de interim Marjolein Triest heeft besloten om vroegtijdig te stoppen. Hiermee zal een groot deel veel van de klachten verdwijnen die op deze site zijn verzameld. De zorgen blijven, want deze interim laat een spoor achter van onrust en conflicten in alle lagen van de school, maar wij hebben vertrouwen dat haar vertrek de verandering breng die nodig is om het tij te keren. 

Dank

Wij willen alle ouders bedanken die de petitie hebben getekend en alle (oud)leraren, (oud)medewerkers, (oud)ouders die mee hebben geholpen om deze site van inhoud te voorzien. De petitie is door 215 mensen getekend, maar op deze lijst staan ruim 170 ouders van onze school, dat is 1/3de van alle ouders van de school. We hebben een dosier van bijna 200 pagina’s met anonieme klachten en zorgen. Kijk hier voor een aantal voorbeelden van deze verklaringen. Ook willen we het andere initiatief bedanken die ook ruim 200 ondertekeningen heeft ontvangen van 2de lijns-betrokkenen bij de school.

 

Wij vinden het ongelooflijk dat de interim en bestuurder de 170 ouders van de school die deze petitie hebben ondertekend geen aandacht heeft gegeven. Dit is 1/3de van alle ouders van de school.

 

Bestuurder onbekwaam, dus wij gaan door

Wij hebben geen vertrouwen in een eenhoofdig bestuur die al 14 jaar in deze positie zit en de school onder zijn toezicht naar een ‘zeer zwak’ beoordeling van de inspectie heeft geleid. Er was geen oor voor de zorgen die leefden onder veel ouders. Wij zullen de bestuurder Artho Jansen aanspreken op zijn verantwoordelijkheid door o.a. via de GCBO een klacht in te dienen, weliswaar meer op de achtergrond.Oktober 2022

Wat was er aan de hand...?

In oktober zijn wij dit project gestart, om de zorgen die er zijn in kaart te brengen en duidelijk te krijgen waar de problemen vandaan komen bij ons op de Vrije School Den Haag aan de Abbenbroekweg, want de signalen waren niet goed, namelijk:

 • Veel conflicten schoolbreed
 • Meer dan 11 leerkrachten vertrokken en veel ziek thuis, veelal met conflicten
 • veel ouders (ongeveer 50)  hebben al hun kind van school gehaald
 • de school heeft een zeer slechte naam in de omgeving
 • er is vrijwel geen instroom meer. Nieuwe 5de kleuterklas nog steeds niet van start.


De berg aan klachten die vervolgens binnen kwamen, zijn anoniem in een dossier verwerkt. Uit de verklaringen blijkt voornamelijk het handelen van interim Marjolein Triest de oorzaak is voor de onrust en ontevredenheid, terwijl de bestuurder toekijkt of conflicten mede veroorzaakt. De gevolgen van de onkundige communicatie van deze interim en de onveilige omgeving die ontstond onder haar bewind zullen helaas nog lang voelbaar zijn, ook omdat de interim en de bestuurder dit niet erkennen en zich niet open kunnen stellen voor verbeteringen. 

 

Blij met ingezette koers nav inspectie

Aan de andere kant zijn we ook blij om te zien welke veranderingen in gang zijn gezet die blijkbaar naar een beter resultaat van de inspectie zal leiden. Bij de interim Marjolein Triest ontbreken veel competenties om schoolleider te zijn en een gezonde omgeving te creëren voor medewerkers, maar we krijgen ook terug dat er duidelijke lijnen zijn uitgezet die een aantal leerkrachten als fijn ervaren.

 

De gezonde vrije school

Voor een gezonde vrije school zijn wij van mening dat de gouden driehoek belangrijk is, die tussen leerkracht – school – ouders. Deze interim Marjolein Triest heeft haar best gedaan om de banden tussen leerkracht-ouders en school–ouders zo veel mogelijk te doorbreken. Wij zullen ons in de toekomst weer oprichten als dit weer gebeurt. 

Deze site zullen we vanaf nu inzetten om met jullie betrokkenen te formuleren wat we een gezonde vrije school vinden. Wanneer is de vrije school volgens jullie gezond? Daar is meer voor nodig dan een goede beoordeling van de inspectie zoals is gebleken. Je hebt bijvoorbeeld een kundige schoolleider nodig die de juiste competenties heeft. Wij zijn benieuwd waar jullie aan denken bij een Gezonde Vrije School. We komen bij jullie terug...

Kernwaarden Vrije School

Er is geen breed gedragen beleid waar de antroposofie aan ten grondslag ligt.  Op de website en in het leerplan wordt dit niet meteen duidelijk maar wel aan uitspraken die zijn gedaan door de interim en bestuurder en de keuzes die zij maken. 

Er zijn vele deskundigen uit het werkveld maar ook in recente literatuur die zich verdiepen in het vormgeven van modern vrije school onderwijs. In het huidige schoolbestuur en beleid is daar niets van terug te vinden. De grondbeginselen worden ernstig aangetast.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief met knop rechtsboven op de site of klik hier.


Ter info:

 • de de brieven die aan de Raad van Toezicht zijn gestuurd nog op deze site te vinden.
 • Marjolein Triest was 2,5 jaar interim-directrice van De Vrije School Den Haag aan de Abbenbroekweg 7 in Den Haag .
 • De bestuurder Artho Jansen is reeds 14 jaar eenhoofdig bestuurder van de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland.

7 thema's voor verandering:

Ontwikkelingen school

 • Ongeveer 50 leerlingen van school gehaald in 2 jaar
 • Meer dan 10 leerkrachten weggegaan tijdens bewind van Interim, veelal na conflicten met interim en bestuurder  
 • Klassen worden opgeheven, zonder overleg met betrokkenen
 • 6 leerkrachten zitten thuis zonder duidelijke communicatie
 • Minimale instroom nieuwe kleuters, 5de kleuterklas kan nog steeds niet van start
 • School heeft slechte naam


Signalen die duiden op een ongezonde omgeving.

Communicatie

 • Onduidelijke communicatie zorgt voor onrust
 • Opbouwende kritiek wordt direct van tafel geveegd
 • Ouders worden weggezet als 'lastposten'
 • Verwijten van schoolleiding naar ouders
 • Ouders die vragen stellen worden 'monddood' gemaakt 
 • Schoolleiding stopt meerdere malen eenzijdig de communicatie
 • 2 kleuterklassen opgeheven zonder overleg met betrokkenen (top-down) en zonder begeleiding van kinderen (afhechting)
 • Conflicten worden niet opgelost, maar worden explosief zodra interim en bestuurder zich mengen


Kernwaarden Vrije School

Zorgwekkende uitspraken van de schoolleider zorgen voor onrust: 

 • 'Antroposofie is een inspiratiebron, meer is het niet voor ons'
 • 'De gedachten van Steiner zijn daarin geen leidraad voor ons handelen'.
 • 'We willen een moderne Vrije School zijn'


Huidig schoolbeleid legt nadruk op hoofd/ cognitie
Gouden Driehoek leraar - school - ouder verloren gegaan

Veiligheid (incl. AVG)

 • Leerkrachten durven zich niet uit te spreken
 • Ouders wordt de mond gesnoerd
 • Zorgen van ouders worden niet serieus genomen
 • Privé gevoelige informatie over leerkrachten gedeeld aan ouders
 • Er zijn persoonsgegevens van ouder schoolbreed gedeeld
 • Kinderen worden zonder medeweten van ouders bloot gesteld aan 1-op-1 intervieuws met medewerker administratie voor een onderzoek


Schoolleiding en bestuur

 • Interim directeur met onduidelijke taak en termijn
 • Schoolleider Marjolein Triest eenzijdig aangesteld
 • Schoolleiding maakt geen gebruik van hoor en wederhoor
 • Bestuurder Artho Jansen is al 14 jaar eenhoofdig bestuurder
 • Marjolein Triest gaat vanaf januari vier dagen werken, terwijl er geen budget is voor inval leerkrachten
 • Vragen aan schoolleiding blijven structureel onbeantwoord

Medezeggenschapsraad / MR

 • Beslissingen van schoolleiding zonder overleg met MR
 • MR kreeg 6 maanden geen stukken
 • E-mailadres van MR was lang buiten werking
 • Oudergeleding in MR was lang tijd niet volledig
 • Vragen aan MR over instemmingsrecht 4 maanden onbeantwoord (op 3 februari 2023 is antwoord gekomen op de vragen over instemmings- en adviesrecht)Klachten afhandeling

 • Er wordt niet ingegaan op de zorgen van de ouders; niet door schoolleiding en ook niet door bestuurder
 • Ouders en leerkrachten doen in uiterste wanhoop een melding bij de onderwijsinspectie
 • Communicatie wordt regelmatig eenzijdig gestopt door schoolleider.
 • Raad van Toezicht geeft niet thuis, zie brieven op deze site